{"type":"txt","text":"BLUEWEB","font_size":"40","font_weight":"bold","font_family_ko":"Noto Sans KR","font_family_en":"Roboto","color":"#1e438f","letter_spacing":0}
 • INTRODUCTION
 • SERVICE
 • PORTPOLIO
 • BOARD
 • CONTACT US
 • {"google":["Questrial","Noto Sans KR","Roboto","Noto Sans"],"custom":[]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"txt","text":"BLUEWEB","font_size":"22","font_weight":"bold","font_family_ko":"Noto Sans KR","font_family_en":"Noto Sans","color":"rgb(30, 67, 143)","letter_spacing":0}
 • INTRODUCTION
 • SERVICE
 • PORTPOLIO
 • BOARD
 • CONTACT US
 • PORTPOLIO

  고객만족을 위해 항상 노력하는 블루웹이 되겠습니다.

  일반형 홈페이지 포트폴리오

  블루웹에서 진행 및 제작했던 포트폴리오를 제안합니다.

  PC 홈페이지 웹사이트 및 쇼핑몰, SNS 등 다양한 제작 실적을 확인해 보세요!

  {"google":["Questrial"],"custom":["Noto Sans KR","SCDream"]}{"google":["Questrial","Roboto","Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR","SCDream","Nanum Gothic","Jeju Gothic"]}
  {"google":["Questrial"],"custom":["Noto Sans KR"]}